Välkommen till hemsidan för Orrens samfällighet.

Byggplaner på Petersbergs Bollplan

Styrelsen i Orrens Samfällighetsförening motsätter sig dessa planer av flera anledningar.

Förutom de emotionella anledningarna, såsom historiken kring platsen och hur den används av våra boende i området (och övriga Vaxholmare som dagbarnvårdare, förskolor osv), så finns det en hel del tekniska och konkreta anledningar till att detta inte bör genomföras på denna plats, byggnaden planeras till 57×30 meter på nuvarande fotbollsplan.

Se vår skrivelse till Vaxholms Kommun nedan. Finns även som pdf här: Styrelsens klagan

 

Här ser ni även ”Underrättelse om  bygglovsansökan” som skickats ut till boende i vårt område, innehåller lite bilder på tilltänkta byggnaden: Underrättelse Bygglovsansökan

Vaxholm 23-12-21

Det har kommit till vår kännedom att företaget WX Gym & Padel AB har lämnat in en bygglovsansökan gällande en idrottsanläggning på grusplanen intill Karl Martins väg fastighets beteckning Vaxön 1:26 (del av), övre Petersberg.

Området omistligt.

Vi är flera boende i området som ställer oss frågande till detta projekt. Området är av kommunen klassat som omistligt enligt kommunens egen skrift ”Kulturhistoriskt värdefulla radhusområden och kedjehus i Vaxholm. Vaxholm stad.” Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-03-29. Länk till kommunens skrift. Sid 9-11 nämner vårt område.

Om kommunen menar allvar med denna skrift kan man inte gå vidare med ett projekt som helt saknar arkitektoniska kvaliteter som direkt strider mot en rad regler och som inte det minsta tar hänsyn till omgivningen.

Tidigare har denna skrift spelat stor roll. Det finns personer i området som nekats bygglov gällande fönster i fasad på grund av att det är så känsligt enligt kommunen.

Garagen anses även dessa känsliga för ombyggnad för att kommunen vill bevara områdets karaktär.

Att då i samma område godkänna och gå vidare med ett byggprojekt likt det tänkta är detsamma som att säga – området är inte omistligt. Kommunens egen skrift saknar då helt betydelse. Byggnaden är på tok för stor och den sträcker sig ut över hela planen och tar i princip all platt mark i anspråk. Flera träd måste även tas ned med den direkt följden att den befintliga närmiljön som ger Petersberg sin karaktär försvinner. Det skulle också innebära att det är fritt fram för att bygga om bostädernas fasader och garagen då det i Sverige råder likabehandlingsprincip. Vilket Länssyrelsen kommer behöva förklara för Vaxholm kommun.

Räddningstjänst

Ambulanshelikoptern landar ofta på grusplan. Skall denna landa någon annanstans vilket medför längre tid kan det handla om liv eller död.

Ser man på själva utbredningen av byggnaden enligt Handling Situationsplan, nybyggnadskarta A_308495 datum 23-01-17 så tar man hela den plana ytan i anspråk.

Byggnaden slutar ca 1m ifrån stigen som leder till trapporna. Intill stigen finns det gatubelysning som hamnar ca 2m ifrån bygganden. Det blir därför omöjligt för räddningstjänsten att ta sig fram.

Det saknas det väg för räddningstjänst på den norra sidan.

Vidare för att räddningstjänsten skall kunna åka ned ifrån Karl Martins väg måste nedfarten göras om så att den tål den typ av trafik, axeltryck 100kN. Nedfarten skall ha en lutning på 8% och väl framme skall det finnas en vändzon på cirkel 25m för brandbilar.

Sophantering

För sopbilar gäller samma sak som ovan. För att en sopbil skall kunna åka ned ifrån Karl Martins väg till byggnaden måste nedfarten göras om så att den tål den typ av trafik, axeltryck 100kN. Nedfarten skall ha en lutning på 8% var 6m med vilplan på 2m och väl framme skall det finnas en vändzon på cirkel 20m för sopbil.

Kommunens ansvar

Hela projektet upplevs av flera som mycket märkligt med flera frågetecken. Vi har idag campus som ligger ett stenkast från denna plats. Där finns alla de aktiviteter som detta projekt har.

Vi är flera som undrar – var är marknadsundersökningen som stöder att det finns underlag för detta projekt? Har kommunen verkligen beaktat hur realistiskt detta projekt är i en liten stad som Vaxholm?

Detta projekt bör stoppas så att vi slipper se ett tomt plåtskal som gick i konkurs utan innehåll flera år framöver och som ingen vet vad den skall innehålla.

 

Styrelsen

Orrens Samfällighet


Information kring laddstolpar har kommit via en dom i Svea Hovrätt. Fallet är väldigt likt vår samfällighet, anläggningsbeslutet är i princip samma. Ni kan läsa mer om domen här.

Ni kan också läsa om samfälligheten som installerade laddstolpar på rätt sätt, dvs genom att ändra anläggningsbeslutet. Länk till den artikeln finns här.

Om ni har frågor eller funderingar kring laddstolpar så har vi listat några vanliga frågor och svar här:

Fråga: Varför har vi inga laddstolpar i våra garage?

Svar: Därför att våra garage styrs utifrån ett anläggningsbeslut som begränsar vad vi medlemmar får göra. Det finns inget i anläggningsbeslutet idag som anger att Orrens Samfällighet kan/får/ska ha laddstolpar i garagen. Medlemmarna eller styrelsen får inte besluta om något som står i strid med anlägg­nings­beslutet, inte ens om man tar in beslutet i stadgarna (vid för­en­ings­förvaltning). Stadgarna reglerar bara hur förvaltningen av anläggningen ska bedrivas, alltså själva föreningsarbetet. Vill för­en­ingen göra mer än vad som finns beslutat i anläggnings­beslutet, måste man göra en ny anläggningsförrättning hos lantmäteriet och få ett nytt anläggningsbeslut (eller avslag), detta kommer med en kostnad som inte är bestämd, men enligt andra föreningar någonstans från 50.000:- och uppåt (och då är det inte säkert att man får det man vill heller). Just nu vet vi att en del medlemmar efterfrågar laddstolpar, och i samhället finns ett driv att ställa om till att fler elbilar ska komma ut på marknaden. Senaste årsmötet diskuterade laddstolpar, och majoriteten anser att Orren bör efterforska möjligheter att installera laddstolpar utan att behöva ändra anläggningsbeslutet. Detta är en fråga som styrelsen har jobbat med under flera år och ny information dyker upp hela tiden.

Fråga: Får man sätta in laddare i sitt eget garage?

Svar: Nej, ingen medlem äger sitt garage. Alla fastigheter inom Orrens samfällighet har ett garage tilldelat sig, dock inte som egen tillgång. Garagen får utnyttjas av Orrens medlemmar, så länge man följer reglerna. Garaget kan dras in om en medlem inte följer reglerna. Att sätta in laddare i sitt garage idag strider mot anläggningsbeslutet, och kan vara direkt farligt då elen inte är dimensionerad för detta. Det finns lösningar med lastbalanserare/lastväxlar som behövs för att detta ska kunna göras, men det är inget som får göras idag. Dock finns den nya domen från Svea Hovrätt kring detta, så det finns möjligen i framtiden en chans att detta även kan göras i Orrens garage, men inte nu.

Fråga: Om det blir klartecken att installera laddstolpar, utan att ändra anläggningsbeslutet, kommer det göras?

Svar: Det är inte en enkel fråga då det är en hel del praktiska detaljer som måste lösas.

Måste alla medlemmar vara med och betala, eller bara de som har elbil, vad kommer det kosta?

Ska det i så fall ingå i kvartalsavgiften, eller blir det en tilläggsavgift?

Kan de som vill, installera laddbox i sitt eget garage om klartecken kommer?

Behöver vi skapa en egen förening för laddstolparna, precis som för soporna (vår avfallsförening)?

Får laddarna sitta inne i garagen, eller kan de sitta på utomhusplatserna? Kommer alla bilar in i garagen?

Får vi ta utomhusplatser i bruk för laddstolpar, bör vi ta utomhusplatser till det?

Behövs det ett beslut på årsstämman? Räcker i så fall ett beslut som är enhälligt, eller måste det vara 100% av rösterna?

Så länge det inte finns tydliga svar kring detta (vilket det inte finns ännu), och att reglerna inte är helt definierade så kan inget göras. Styrelsen jobbar med dessa frågor ihop med Villaägarnas riksförbund där vi kan få rådgivning och hjälp. Inget är bestämt ännu, men det är troligt att det kommer komma någon form av förslag kring detta på nästa årsstämma. Den nya domen från Svea Hovrätt kring detta har ändrat spelplanen en del.

Mer info kring laddstolpar.

Orren infobrev april 2023

//Styrelsen

 

Vid frågor kontakta styrelsen

orrenvaxholm@gmail.com