Parkering

Reglemente för garage och parkering inom Orrens samfällighet.

Senast uppdaterad vid årsstämman 2015.

Orrens öppna parkeringsplatser är belägna inom kv. Kornknarren med fastighetsbeteckning Staren 1 och Piparen 2. Orrens samfällighetsförening är ägare av dessa fastigheter. I och med det är parkering inom området att betraktas som privaträttslig parkering (tomtmarksparkering) till skillnad från offentligrättslig parkering (gatuparkering). 

Orrens samfällighetsförening äger åtta garagelängor, omfattande 84 garageplatser inomhus.

Garagen och parkeringsplatserna utomhus är föreningens egendom och disponeras på föreningens villkor.

Garagebyggnaderna är försäkrade av föreningen. För bilar och utrustning som förvaras i garagen svarar respektive fastighetsägare.

Garageplatserna är fördelade mellan radhusen så att varje hushåll disponerar ett och samma garage.

De öppna parkeringsplatserna är inte fördelade utan disponeras av föreningens medlemmar och dess gäster.

Garageplatserna får endast användas för parkering av fordon. Det är inte tillåtet att använda garaget som förråd. Tillägg 2013: Vid garageplats får förvaras en omgång däck till fordonet (vinter eller sommardäck).

Garageplatsernas sidoytor ska hållas fria så att angränsande grannars möjlighet att komma åt sin bil inte försvåras.

De öppna parkeringsplatserna får endast i undantagsfall och efter tillstånd från styrelsen användas för annat ändamål såsom uppställning av släpvagnar, båtar, husvagnar, upplag av byggmateriel, etc. Sådant tillstånd får längst löpa på 7 dygn. Efter denna tid skall aktuell parkeringsyta frigöras för avsett ändamål.

På Orrens parkeringsplatser är det inte tillåtet att ställa avregistrerade fordon, fordon som är avställda och/eller belagda med körförbud. Ej heller fordon som i lagens mening är att betraktas som fordonsvrak. Det är ej heller tillåtet att parkera fordon som är klassade som lastbilar eller bussar.

Till varje garageplats finns ett eluttag, 10 A. Detta uttag är till för motorvärmare och kortare elanvändning såsom batteriuppladdning. För att minimera elkostnaderna får motorvärmare endast inkopplas med tidur och med en längsta inkopplingstid på två timmar per tillfälle. Eventuellt säkringsbyte görs av den som disponerar garaget.

På grund av risk för olyckor får lösa sladdar inte dras ut från garagen utan tillsyn.

Det åligger varje fastighetsägare att själv svara för tillsynen av den garageplats som disponeras, att se till den alltid hålls städad och låst samt underrätta styrelsen om eventuella skador på portar, byggnad och utrustning.

Underlåtenhet att följa ordnings- och säkerhetsregler kan utgöra skäl för förverkande av rätt till disposition av garageplats. Beslut tas av styrelsen för Orrens samfällighetsförening.

Snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatser och körytor mellan garagen är föreningens ansvar medan gatorna i området ägs och underhålls av kommunen. Föreningen brukar träffa avtal med samma entreprenör som plogar och sandar gatorna att snöröja parkeringar och körytor när snödjupet överstiger 5 cm.